• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Osnovi ekonomije

Šifra predmeta: FU-I-1-3/o
Predmet: OSNOVE EKONOMIJE
Nosilac: prof.dr Velma Pijalović
Nivo: prvi ciklus studija
Godina: I (prva)
Semestar: I (prvi)
Broj ECTS kredita: 8
Status: obavezni
Broj sati sedmično: 2+3
Ukupan broj sati: 75 (30+45)

CILJ PREDMETA
Osnovni cilj izučavanja predmeta Osnove ekonomije jeste da studenti savladaju osnovne principe iz ekonomije, kako bi mogli uspješno nastaviti sa izučavanjem problematike iz drugih ekonomskih disciplina. Jedan od ciljeva jeste da se studentima približe osnove mikroekonomije i makroekonomije, kao i međunarodne ekonomije, kako bi imali cjelovitu sliku o ponašanju učesnika na tržištu.
Poseban cilj ovog predmeta je da posmatrajući opće pojave u ekonomiji analizira i povezuje te pojave sa procesima u kojima učestvuje uprava, te doprinese kavlitetnijem funkcionisanju upravnih organa, institucija koje raspolažu javnim ovlaštenjima i uprava privrednih subjekata.

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial