• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Šifra predmeta: FU-I-2-2/o
Predmet: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
Nosilac: prof. dr Elvir Čizmić
Nivo:Prvi ciklus studija
Godina: II (druga)
Semestar: III (treći)
Broj ECTS kredita: 8
Status: obavezni
Broj sati sedmično: 3+3
Ukupan broj sati: 90 (45+45)

CILJ PREDMETA
Upoznati studente sa osnovama upravljanja ljudskim resursima savremenim trendovima u razvoju menadžmenta ljudskih resursa organizacijom i organizacionom strukturom, obezbjeđivanjem ljudskih resursa mjerenjem i upravljanjem radnom efektivnošću, motivacijom specifičnostima ljudskih resursa u javnoj upravi upravljanjem ljudskim resursima u instucijama EU

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial