• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Ustavno pravo

Šifra predmeta: FU-I-1-4/o
Predmet: USTAVNO PRAVO
Nosilac: Prof. dr Edin Ramić
Nivo: prvi ciklus studija
Godina: I (prva)
Semestar: II (drugi)
Broj ECTS kredita: 10
Status: obavezni
Broj sati sedmično: 3+3
Ukupan broj sati: 90 (45+45)

CILJ PREDMETA
1. Izučavanjem predmeta studenti stiču osnovna i neophodna teorijska saznanja u vezi sa ustavnim uređenjima, elementima i sadržajima ustavnih normi
2. Studentima se prezentira i komparativni uvid u ustavne sisteme drugih država, posebno onih koje su ostvarile najsnažniji uticaj na razvoj teorije i prakse ustavnog prava (SAD, Francuska, Velika Britanija)
3. Omogućiti studentima da se ustavni sistem Bosne i Hercegovine, ne samo potpunije izuči, nego i kritički sagleda, kako u pogledu razumijevanja postojećih rješenja, tako i sa stanovišta njegovog usavršavanja i usklađivanja sa međunarodnim demokratskim standardima.

 

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial