• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Praktična primjena Zakona o radu

prakticna-primjena-Zakona-o-radu---seminar

kliknite

Mjesto održavanja:

Zgrada Fakulteta za upravu pridružena članica Univerziteta u Sarajevu
Igmanska 40A ,Vogošća SARAJEVO


PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O RADU U FBiH

Nositelj programa: Fakultet za upravu pridružena članica Univerziteta u Sarajevu-Centar za cjeloživotno učenje
Naziv programa: Praktična primjena Zakona o radu
Jezik nastave: Službeni jezici u Bosni i Hercegovini
Preduslovi za upis: Završena viša ili visoka škola, radno iskustvo u polju upravnog rješavanja
Cilj(evi) programa:

Ciljevi ovog programa su razumjevanje i pravilna primjena zakona kojim se uređuje zaključivanje ugovora o radu,radno vrijeme, plaće, prestanak ugovora o radu, ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa, zaključivanje kolektivnih ugovora, mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova i druga pitanja iz radnog odnosa.

Očekivani ishodi učenja:

• pravilno razumiju osnovne principe Zakona o radu (osnovna prava i obaveze radnika, osnove i vrstu diskriminacije, uznemiravanja i nasilja na radu, zaštite u slučajevima diskriminacije i posebno pitanje primjene najpovoljnijeg prava) te da stiču znanje o :
• vrstama ugovora o radu i uvjetima za zaključivanje
• pojmu i vrstama radnog vremena
• mjerama koje je poslodavac dužan poduzeti u zaštiti radnika
• pravu na plaću i naknadama plaća
• zabrani takmičenja radnika sa poslodavcem
• pravima i odgovornostima radnika i poslodavca, ali i trećih lica na naknadu štete
• načinima prestanka ugovora o radu
• ostvarivanju prava i obaveza iz radnog odnosa i rokovima za zaštitu prava
• sudjelovanju radnika u odlučivanju (ulozi vijeća zaposlenika i sindikata)
• osnovnim pravilima o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca
• načini zaključivanja, vrstama, formi kolektivnih ugovora, te mirnom rješavanju kolektivnih radnih sporova
• osnovnim pitanjima organiziranja štrajka
• pitanjima nadzora nad primjenom propisa o radu

 

Sadržaj programa:

I – OSNOVNE ODREDBE
• Zasnivanje radnog odnosa
• Pojam poslodavca
• Pojam radnika
• Osnovna prava i obaveze radnika
• Osnovi i vrste diskriminacije
• Uznemiravanje i nasilje na radu
• Zabrana diskriminacije
• Izuzeci od zabrane diskriminacije
• Zaštita u slučajevima diskriminacije
• Pravo na vođenje krivičnog ili građanskog postupka
• Sloboda udruživanja
• Dobrovoljnost članstva
• Zabrana miješanja u funkcioniranje udruženja
• Nemogućnost zabrane zakonite djelatnosti udruženja
• Osiguravanje uvjeta za djelovanje sindikata kod poslodavca
• Primjena najpovoljnijeg prava
II – ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O RADU
• Uvjeti za zaključivanje ugovora o radu
• Probni rad
• Ugovor o radu na neodređeno i određeno vrijeme
• Odsustva sa rada koja se ne smatraju prekidom ugovora o radu
• Sadržaj zaključenog ugovora o radu
• Upućivanje na rad u inozemstvu
• Rad izvan prostorija poslodavca
• Radno-pravni status direktora
• Dostava radniku fotokopije prijave na obavezno osiguranje
• Podaci koji se ne mogu tražiti
• Postupanje sa ličnim podacima radnika
III – OBRAZOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE ZA RAD
• Prava i obaveze u vezi sa obrazovanjem, osposobljavanjem i
usavršavanjem za rad
• Prijem pripravnika
• Polaganje stručnog ispita
• Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
IV – RADNO VRIJEME
• Pojam radnog vremena
• Puno i nepuno radno vrijeme
• Skraćivanje radnog vremena
• Prekovremeni rad
• Preraspodjela radnog vremena
• Noćni rad
• Posebna zaštita radnika koji rade noću
• Noćni rad maloljetnih radnika
• Obaveza vođenja evidencija

V – ODMORI I ODSUSTVA
• Odmor u toku radnog vremena
• Dnevni odmor
• Sedmični odmor
• Minimalni godišnji odmor
• Sticanje prava na godišnji odmor
• Način korištenja godišnjeg odmora
• Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
• Zaštita prava na godišnji odmor
• Korištenje godišnjeg odmora
• Plaćeno odsustvo
• Neplaćeno odsustvo
VI – ZAŠTITA RADNIKA
• Sigurnost i zdravlje na radu
• Obaveze radnika I poslodavca
• Zaštita maloljetnika
• Ljekarski pregled maloljetnika
• Zaštita žena
• Zabrana nejednakog postupanja
• Privremeni raspored žene za vrijeme trudnoće
• Porođajno odsustvoRad sa polovinom punog radnog vremena nakon isteka porođajnog odsustva Rad sa polovinom punog radnog vremena do tri godine života djeteta
• Pravo žene na odsustvo radi dojenja
• Pravo na porođajno odsustvo u slučaju gubitka djeteta Pravo na odsustvo nakon isteka porođajnog odsustva
• Naknada plaće za vrijeme porođajnog odsustva i rada sa polovinom punog radnog vremena
• Prava roditelja djeteta sa težim smetnjama u razvoju
• Prava usvojioca djeteta i lica kojem je dijete povjereno na čuvanje i odgoj
• Zaštita radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja
• Pravo radnika da se vrati na rad nakon prestanka privremene spriječenosti za rad
• Pravo radnika sa promjenjenom random sposobnosti
• Otkaz ugovora o radu radniku sa promijenjenom radnom sposobnosti
VII – PLAĆA I NAKNADA PLAĆE
• Pravo na plaću
• Pravo na povećanu plaću
• Jednakost plaća
• Najniža plaća
• Isplata plaće
• Obračun plaće
• Naknada plaće
• Obračun plaće I zaštita plaće
• Prisilna obustava plaće I naknada plaće
VIII – IZUMI, PREDMETI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA I TEHNIČKA UNAPREĐENJA RADNIKA
• Postupanje u slučaju izuma, predmeta industrijskog dizajna i tehničkog unapređenja na radu ili u vezi sa radom
IX – ZABRANA TAKMIČENJA RADNIKA SA POSLODAVCEM
• Zakonska zabrana takmičenja
• Ugovorena zabrana takmičenja
• Naknada u slučaju ugovorene zabrane takmičenja
• Prestanak ugovorene zabrane takmičenja
X – NAKNADA ŠTETE
• Odgovornost radnika za štetu prouzrokovanu poslodavcu
• Određivanje paušalnog iznosa štete
• Odgovornost za štetu prouzrokovanu trećem licu
• Smanjenje i oslobađanje od obaveze naknade štete
• Odgovornost poslodavca za štetu prouzrokovanu radniku
XI – PRESTANAK UGOVORA O RADU
• Načini prestanka ugovora o radu
• Sporazum o prestanku ugovora o radu
• Otkaz ugovora o radu
• Otkaz poslodavca bez obaveze poštivanja otkaznog roka
• Neopravdani razlozi za otkaz
• Otkaz radnika bez obaveze poštovanja otkaznog roka
• Rok za otkaz ugovora o radu bez poštivanja otkaznog roka
• Omogućavanje iznošenja odbrane radnika
• Teret dokazivanja
• Saglasnost za otkaz sindikalnom povjereniku
• Pisana forma otkaza
• Trajanje otkaznog roka
• Prava radnika u slučaju nezakonitog otkaza
• Otkaz s ponudom izmjenjenog ugovora o radu
• Privremeni raspored radnika na drugo radno mjesto
• Program zbrinjavanja viška radnika
• Obaveza konsultiranja
• Otpremnina

XII – OSTVARIVANJE PRAVA I OBAVEZA IZ RADNOG
ODNOSA
• Odlučivanje o pravima i obavezama iz radnog odnosa
• Ostvarivanje pojedinačnih prava radnika
• Zaštita prava iz radnog odnosa
• Zastara novčanih potraživanja
• Mirno rješavanje sporovaPrenošenje ugovora o radu u slučaju promjene poslodavca
XIII – PRAVILNIK O RADU
• Obaveza donošenja pravilnika o radu
XIV – SUDJELOVANJE RADNIKA U ODLUČIVANJU – VIJEĆE ZAPOSLENIKA
• Pravo formiranja Vijeća zaposlenika
• Prijedlog za formiranje vijeća zaposlenika
• Način i postupak formiranja Vijeća zaposlenika
XV – REPREZENTATIVNOST SINDIKATA I UDRUŽENJA POSLODAVACA
• Uvjeti reprezentativnosti sindikata
• Reprezentativnost sindikata kod poslodavca
• Reprezentativnost sindikata za područje djelatnosti
• Reprezentativnost sindikata za teritoriju Federacije
• Uvjeti za reprezentativnost sindikata kantona
• Reprezentativni sindikat
• Uvjeti za reprezentativnost udruženja poslodavaca
• Postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata kod poslodavca
• Postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca na teritoriji Federacije odnosno području kantona
• Ovlaštenje reprezetantivnog sindikata i udruženja poslodavaca
• Preispitivanje utvrđene reperezantativnosti
• Postupak preispitivanja reprezentativnosti sindikata kod poslodavca Postupak preispitivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca za teritoriju Federacije odnosno kantona
• Primjena Zakona o ušpravnom postupkuObjavljivanje rješenja o reprezentativnosti odnosno gubitku reprezentativnosti
XVI – KOLEKTIVNI UGOVORI
• Vrste kolektivnih ugovora
• Strane u kolektivnom pregovaranju
• Postupak kolektivnog pregovaranja
• Forma i trajanje kolektivnih ugovora
• Sadržaj kolektivnog ugovora
• Obaveznost kolektivnog ugovora
• Proširenje primjene kolektivnog ugovora
• Izmjene i dopune kolektivnih ugovora
• Dostavljanje kolektivnih ugovora
• Objavljivanje kolektivnih ugovora
• Otkazivanje kolektivnih ugovora
• Primjena kolektivnog ugovora u slučaju promjene poslodavca odnosno djelatnosti
• Zaštita prava iz kolektivnog ugovora
XVII – MIRNO RJEŠAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH
SPOROVA
• Mirenje
• Mirovno vijeće
• Mirovno vijeće za područje kantona
• Dejstvo prijedloga mirovnog vijeća
• Arbitraža
• Arbitražna odluka
XVIII – ŠTRAJK
• Organiziranje štrajka
• Zaštita radnika učesnika u štrajku
XIX – EKONOMSKO-SOCIJALNO VIJEĆE
• Osnivanje Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH
XX – NADZOR NAD PRIMJENOM PROPISA O RADU
• Dužnosti inspekcije rada
• Nadležnost federalnog inspektora o radu
• Nadležnost kantonalnog inspektora rada
• Provođenje inspekcijskog nadzora
XXI – POSEBNE ODREDBE
• Radna knjižica
• Postupanje sa radnom knjižicom
• Povrat dokumenata radnika i izdavanje potvrde
• Privremeni I povremeni posloviForma i sadržaj ugovora o privremenim i povremenim poslovima
• Prava radnika izabranog na profesionalnu funkciju u sindikatu
• Prava radnika-kandidata za neku od javnih dužnosti
XXII – KAZNENE ODREDBE
XXIII – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ukupan broj kontakt sati: 12 sati stručne edukacije
Konsultacije i rješavanje praktičnih problema putem e-maila i zajedničkih foruma Stručna literatura preporučena od izvođača edukacije, posebno pripremljani materijali za učesnike, radni listovi, upitnici za analize, liste za provjeru, vježbe kroz analize studije slučaja i ppt prezentacije izvođača edukacije i dr.

Predavači:

  • Dipl.iur Emina Tahirović, sudija Općinskog suda u Sarajevu
  • Dipl.iur Amar Bajramović, advokat, expert iz oblasti radno-pravnih odnosa

Učesnici:

Program je dizajniran za sve državne službenike koji rade na radno-pravnom rješavanju kao i za osoba koje su uposlene na osnovu Ugovora o radu te poslodavce čiji su radnici angažovani po osnovu Ugovora o radu.
Ušesnici mogu biti i namještenici koji se spremaju za poslove na kojima će raditi radno-pravnom statusu.

Naknada za seminar:  409 KM sa ukljucenim PDV
Naknada uključuje troškove učešća u radu seminara, nastavnu dokumentaciju i kafe pauzu.
U naknadu nisu uračunati troškovi smjestaja u hotelu.
ID:4201110030002
PDV:201110030002

Kontakt podaci:

seminari@fu.unsa.ba ili 033 256 055

 

Prijavite se na seminar OVDJE

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial