• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

K O N K U R S za izbor u akademska zvanja

Broj: 419-2-1/18

Sarajevo, 09.07.2018.g.

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17) i Odluke Naučno-nastavnog vijeća o utvrđivanju nastavne potrebe za izbor u akademska zvanja broj: 419-2-/18 od 13.06.2018.godine, te Odluke Senata Univerziteta u sarajevu broj: 01-773/18 od 27.06.2018.godine, Fakultet za upravu – pridruženu članicu Univerziteta u Sarajevu , raspisuje

K O N K U R S

 za izbor u akademska zvanja

  •  jedan (1) nastavnik  u sva akademska zvanja za ,Državno – pravnu’’ naučnu oblast na Fakultetu za upravu pridruženoj članici Univerziteta u Sarajevu.

 

Uslovi: Potrebno je da kandidati ispunjavaju uslove iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj  33/17), člana 155. Statuta Univerziteta u Sarajevu i člana 116. i 117.  Statuta Fakulteta za upravu. Uz prijavu na konkurs za izbor u akademska zvanja kandidati, pored dokumenata kojim dokazuju da ispunjavaju uvjete predviđene Zakonom, treba da prilože biografiju (CV), izvod iz matične knjige rođenih i  uvjerenje o državljanstvu.

 

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti rješenje o priznavanju inostrane visokoškolske kvalifikacije izdato od nadležnog organa.

Izbor u akademsko zvanje vrši se na izborni period propisan članom 94. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.

 

Prijave na konkurs sa dokumentima mogu se predati na protokol Fakulteta za upravu u Sarajevu ili poslati poštom na adresu Fakulteta, ulica Igmanska 40 A, 71 320 Vogošća, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Sve informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti  pozivom na  telefon  033/553-835.

 

                                                                                                                                       Dekan Fakulteta                                                                                                                                                                                                Prof.dr. Nezir Krčalo

Please follow and like us:

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial