Poziv autorima za objavu rada u časopisu “UPRAVA”

Obavještavamo autore radova za objavu u časopisu UPRAVA izdavača Fakulteta za javnu upravu da isti pošalju do 20.02.2017.godine na poštansku adresu:

Fakultet za upravu u Sarajevu

pridružena članica Univerziteta u Sarajevu

Igmanska 40A, 71 320 Vogošća

SARAJEVO

za Redakciju časopsa UPRAVA

ili na elektronsku adresu sekretara  jasmina.jamak@fu.unsa.ba  sa naznakom za objavljivanje rada u časopisu UPRAVA.

Tekstovi objavljeni u časopisu “Uprava” referiraju se u bazama EBSCO Publishing i u CEEOL (Central European Online Library).

Recenzije

Radovi koji se objavljuju moraju proći dvije pozitivne recenzije. (Recenzije će biti urađene u organizaciji Redakcije  časopisa UPRAVA.)

Recenzirani radove redakcija časopisa UPRAVA će se kategorizirati na slijedeći način:

  • Radovi koji sadrže neobjavljene rezultate izvornih istraživanja u potpunom ili preliminarnom obliku(izvorni znanstveni članci, kratka saopštenja, prethodna priopćenja, izlaganja sa znanstvenih skupova).
  • Radovi koji sadrže izvoran, sažet i kritički pristup jednog područja ili njegovog dijela, u kojiem autor i sam aktivno sudjeluje. Mora biti naglašena autorova uloga izvornog doprinosa u tom područjuu odnosu na već objavljene radove, kao i pregled tih radova(pregledni radovi).
  • Radovi koji sadrže korisne priloge iz struke  i za struku a ne moraju predstavljati izvorna istraživanja (stručni radovi).

Jednom prihvaćen članak obavezuje autora da isti članak ne smije objaviti drugdje bez dozvole uredništva časopisa koje je članak prihvatilo, a i tada samo uz podatak o tome gdje je članak objavljen prvi put.

You may also like...