• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Praktična primjena Zakona o upravnom postupku

 

Prakticna-primjena-Zakona-o-upravnom-postupku---seminar-FU

kliknite

Mjesto održavanja:

Zgrada Fakulteta za upravu pridružena članica Univerziteta u Sarajevu
Igmanska 40A ,Vogošća SARAJEVO

PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU
Nositelj programa: Fakultet za upravu pridružena članica Univerziteta u Sarajevu
Centar za cjeloživotno učenje
Naziv programa: Praktična primjena Zakona o upravnom postupku
Jezik nastave: Službeni jezici u Bosni i Hercegovini
Preduslovi za upis: Završena viša ili visoka škola, radno iskustvo u polju upravnog rješavanja
Cilj(evi) programa: Osnovni cilj Programa je bolje razumjevanje uloge i značaja, te same primjene Zakona o upravnom postupku u savremenom upravnom rješavanju. Također, jedan od ciljeva jeste ovladavanje upravnog procesa i samu ulogu upravnog rješavanja kroz Zakon o upravnom postupku.
Očekivani ishodi učenja:

Učesnici će moći:
• Da pravilno primjenjuju osnovne principe upravnog postupka
• Određuju stvarnu i mjesnu nadležnost za rješavanje u upravnom postupku
• Stiču znanja o podnescima
• Stiču znanja o načinu pozivanja
• Stiču znanja o zapisniku i službenim zabilješkama
• Stiču znanja o dostavi
• Stiču znanja o rokovima
• Stiču znanja o troškovima i pokretanju upravnog postupka
• Stiče znanje o zahtjevu, raspravi i javnoj ispravi, Izjavi stranaka, uviđaju, vještačenju, rješenju i žalbi
• Stiče znanje o vanrednim pravnim sredstvima
• Stiče spoznaje o Izvršenju
• Organizuje upravni postupak
Sadržaj programa:
1. Predmet upravnog postupka i shodna primjena u drugim pravnim oblastima
II Osnovna načela upravnog postupka
1. Načelo zakonitosti
2. Zaštita prava građanina i zaštita javnog interesa
3. Načelo efikasnosti
4. Načelo materijalne istine
5. Načelo obaveznog saslušanja stranke
6. Načelo slobodne ocjene dokaza
7. Samostalnost u rješavanju
8. Pravo žalbe, načelo dvostepenosti
9. Konačnost rješenja i pravomoćnost rješenja
10. Ekonomičnost postupka
11. Pomoć neukoj stranci
12. Načelo o upotrebi jezika i pisma
13. Ostala načela (dopunska)

2. Prvostepeni postupak
1. Pokretanje postupka
2. Spajanje stvari
3. Nadležnost
4. Stranke
5. Dostavljanje
6. Troškovi
7. Izmjena zahtjeva
8. Odustanak od zahtjeva
9. Poravnanje
10. Postupak do donošenja rješenja
a. Skraćeni postupak
b. posebni ispitni postupak
c. prethodno pitanje
d. dokazna sredstva
e. rješenje i zaključak
3. Drugostepeni upravni postupak
1. Rad drugostepenog organa
2. Meritorno odlučivanje drugostepenog organa
4. Vanredna pravna sredstva
a. 1. Obnova postupka
2. Poništavanje i ukidanje rješenja po pravu nadzora
3. Zahtjev za zaštitu zakonistosti
4. Ukidanje i mjenjanje pravomoćnog rješenja uz pristanak ili po zahtjevu stranke
5. Vanredno ukidanje rješenja
6. Oglašavanje rješenja ništavnim
b. Pravne posljedice ukidanja i poništavanja rješenja
5. Izvršenje rješenja I zaključka
1. Kada prvostepeno rješenje postaje izvršno
2. Zaključak o dozvoli rješenja
6. Obaveznost presude
7. Upravni spor

Ukupan broj kontakt sati: 12 sati stručne edukacije
Konsultacije i rješavanje praktičnih problema putem e-maila i zajedničkih forumaStručna literatura preporučena od izvođača edukacije, posebno pripremljani materijali za učesnike, radni listovi, upitnici za analize, liste za provjeru, vježbe kroz analize studije slučaja i ppt prezentacije izvođača edukacije i dr.
Predavači:

  • mag.iur Merima Tanović viši asistent ,Fakultet za upravu
  • mag.iur Emir Mehmedović, stručnjak iz prakse

Učesnici: Program je dizajniran za sve državne službenike koji rade na upravnom rješavanju kao i rukovodeći kadrovi koji nadgledaju proces upravnog rješavanja

Ušesnici mogu biti i namještenici koji se spremaju za poslove na kojima će raditi upravno rješavanje

Naknada za seminar:  409 KM sa ukljucenim PDV
Naknada uključuje troškove učešća u radu seminara, nastavnu dokumentaciju i kafe pauzu.
U naknadu nisu uračunati troškovi smjestaja u hotelu.
ID:4201110030002
PDV:201110030002

Prijavite se na seminar OVDJE

Kontakt podaci:

seminari@fu.unsa.ba ili 033 256 055

 

 

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial