• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

No. 10 / 2014

 

SADRŽAJ

Fatima Klepić
DOMINACIJA UPRAVE KAO INSTRUMENTA POLITIČKE
VLASTI U MODERNOJ DEMOKRATIJI BOSNE
I HERCEGOVINE 

DOMINATION OF ADMINISTRATION AS AN INSTRUMENT OF
POLITICAL AUTHORITY IN MODERN DEMOCRACY OF BOSNIA
AND HERZEGOVINA 

Mr. sc. Elvis Fejzić

UPRAVLJANJE DRŽAVOM U DOBA GLOBALIZACIJE 

Doc.dr. Elmir Sadiković

SUPSIDIJARNOST KAO NAČELO DEMOKRATSKOG
KONSTITUISANJA SAVREMENE DRŽAVE 

Mehmed Mehović
Senad Softić

ULOGA I ZNAČAJ KONTROLINGA U POSLOVANJU

ROLE AND IMPORTANCE OF CONTROLLING IN BUSINESS 

Prof. dr Lada Sadiković

„ELEMENTI VANREDNOG STANJA U BOSNI I HERCEGOVINI
DANAS“ 

“THE ELEMENTS OF THE STATE OF EMERGENCY IN BOSNIA AND
HERZEGOVINA TODAY”

 

 

 

 

 

 

 

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial