• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

Da li je diploma sa FU priznata?

FU:

FU kao pridružena članica Univerziteta u Sarajevu, ima punopravan status kao i sve ostale članice UNSA. Diplomu izdatu od strane FU potpisuje Dekan Fakulteta i Rektor Univerziteta u Sarajevu, te samim tim diploma izdata na FU je u istoj ravni sa svim drugim diplomama izdatim na UNSA.

Također, stečeno zvanje – Bachelor uprave prepoznato je i Uredbom o vršenju osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici koja je neophodna za apliciranje na zaposlenje u organe uprave (u članu 1).

_________________________________

PRENOSIMO UREDBU U IZVORNOM OBLIKU SA OFICIJELNOG WEB PORTALA VLADE FEDERACIJE BiH

Na osnovu člana 6. stav 2., člana 19. stav 1. tačka a), člana 48. stav 3. i člana 49. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine, donosi

U R E D B U
O IZMJENI UREDBE O POSLOVIMA OSNOVNE DJELATNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ORGANA DRŽAVNE
SLUŽBE KOJE OBAVLJAJU DRŽAVNI SLUŽBENICI,
USLOVIMA ZA VRŠENJE TIH POSLOVA I
OSTVARIVANJU ODREĐENIH PRAVA IZ RADNOG ODNOSA

Član 1.

U Uredbi o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/04, 3/06 i 19/12), u Članu 27, stav 1. tačka 1) riječi: “sa stečenom diplomom visokog obrazovanja – pravne struke”, zamjenjuju se riječima: “sa stečenom diplomom visokog obrazovanja – pravne i upravne struke”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
“Službenim novinama Federacije BiH”.

V broj 137/2014
30. januara 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.

http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial