• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

No.16/2017

IMPRESUM

Izdavač
Fakultet za upravu u Sarajevu
pridružena članica
Univerziteta u Sarajevu

Adresa
Ul. Igmanska 40 A, 71 320 Vogošća,
SARAJEVO

Za izdavača
Prof. dr Nezir Krčalo

Glavni urednik
Doc. dr. Selma Džihanović – Gratz

Redakcija
Dr Christian Arbeiter, prof. dr Nihada Mujić, dr Giovani Ercolani, prof. dr
Bohuslav Pernica, prof. dr Enes Kujundžić, mr. Đevad Šašić, mr Amel Delić,
prof. dr Aida Habul, prof. dr Nezir Krčalo, prof. dr Amina Hadžibegić – Bicciato,
mr Saša Madacki

Sekretar redakcije
Dženan Alić, mr.iur.

Naslovna strana
Jesenko Bajraktarević, CCNA

DTP i Štampa
„Štamparija Fojnica“ D.D. Fojnica

Tiraž
300

ISSN
Tekstovi objavljeni u tematskom časopisu „Uprava“ referiraju se u : EBSCO
publishing, CEEOL (Central European Online Library) i Research Bible bazi
podataka.

 

SADRŽAJ

Doc.dr Selma Džihanović-Gratz
PROCJENA UTJECAJA PROPISA KAO INSTRUMENT BOLJE
REGULATIVE U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE
REGULATORY IMPACT ASSESSMENT AS AN INSTRUMENT FOR
BETTER REGULATION IN THE INSTITUTIONS OF BOSNIA AND
HERZEGOVINA

mr. sci Merima Tanović
magistar uprave Refik Begić
FUNKCIJA UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U
KONTEKSTU REFORME DRŽAVNE SLUŽBE NA NIVOU FBIH
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT FUNCTION IN THE
CONTEXT OFPUBLIC SERVICE REFORM IN FEDERATION OF
BOSNIA AND HERZEGOVINA

mr. sci Adis Arapović
DEPOLITIZACIJA I MERITORNOST KAO AKSIOMI
REFORME JAVNOG SEKTORA
DE-POLITIZATION AND MERITOCRACY AS THE AXIOMS
OF THE PUBLIC SECTOR REFORM

Amel Delić
PREDUSLOVI REFORME UPRAVNOG POSTUPKA U
KONTEKSTU PRAKSI I STANDARDA E-UPRAVE
PRECONDITIONS OF THE ADMINISTRATIVE PROCEDURE
REFORM IN THE CONTEXT OF E-GOVERNMENT PRACTICES
AND STANDARDS

Emina Trako
ISTRAŽIVANJE: KVALITET PRUŽANJA USLUGA – PERCEPCIJA
JAVNE UPRAVE OD STRANE GRAĐANA
RESEARCH: QUALITY OF SERVICE PROVISION – PUBLIC
ADMINISTRATION PERCEPTION BY CITIZENS

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial