• POZIV NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU ADMINISTRACIJE I SOCIJALNIH NAUKA u organizaciji Fakulteta za upravu

No.15/2016

IMPRESUM

Izdavač
Fakultet za upravu u Sarajevu
pridružena članica
Univerziteta u Sarajevu

Adresa
Ul. Igmanska 40 A, 71 320 Vogošća,
SARAJEVO

Za izdavača
Prof. dr Nezir Krčalo, dekan

Glavni urednik
Prof. dr Lada Sadiković

Redakcija
Dr Christian Arbeiter, prof. dr Nihada Mujić, Dr. Giovanni Ercolani, prof. Dr
Bohuslav Pernica, prof. dr Enes Kujundžić, Mr. Đevad Šašić, Mr. Amel Delić,
prof. dr AidaHabul, Prof.dr Nezir Krčalo, prof.dr Amina Hadžibegić-Bicciato,
Mr Saša Madacki

Sekretar redakcije
Dženan Alić, Mr.iur.

Naslovna strana
Jesenko Bajraktarević, CCNA

DTP i Štampa
„Štamparija Fojnica“ D.D. Fojnica

Tiraž
300

ISSN
Tekstovi objavljeni u časopisu “Uprava” referiraju se u: EBSCO publishing,
CEEOL (Central European Online Library) i Research Bible bazi podataka.

 

SADRŽAJ

Emir Tahirović
Samir Lokvančić
KULTURNI CENTRI KAO INSTRUMENTI KULTURNOG
RAZVOJA LOKALNIH ZAJEDNICA U BIH 

PhD Kozarev Atanas
POSITION OF THE SECURITY AND COUNTERINTELLIGENCE
SERVICE IN THE SYSTEM OF RULING ORGANIZATION
IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA – CONDITIONS AND
CHALLENGES

Emir Tahirović
Samir Lokvančić
IZAZOVI KULTURNE POLITIKE U BOSNI I HERCEGOVINI

Merjem Zolota
Emina Zolota
FINANSIJSKA STABILNOST BANKARSKOG SEKTORA U BIH
FINANCIAL STABILITY OF BANKING SECTOR IN BiH 

RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial